صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/28 663,865 662,701 662,701 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 708,262,551,727
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/27 678,252 677,089 677,089 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 723,640,386,479
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/26 699,390 698,221 698,221 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 746,225,399,234
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/25 714,021 712,855 712,855 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 761,865,032,259
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/24 733,937 732,767 732,767 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 783,146,278,166
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/23 733,985 732,815 732,815 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 783,197,641,133
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/22 734,033 732,863 732,863 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 783,249,004,150
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/21 751,911 750,743 750,743 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 802,357,580,721
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/20 752,356 751,188 751,188 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 802,833,493,220
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/19 752,538 751,370 751,370 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 803,027,665,692
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/18 752,849 751,681 751,681 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 803,360,412,350
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/17 754,376 753,210 753,210 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 804,994,399,890
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/16 754,424 753,258 753,258 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 805,045,672,695
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/15 754,472 753,306 753,306 0 0 1,068,752 0 0 1,068,752 805,096,945,550
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/14 754,337 753,170 753,170 0 1 1,068,752 0 0 1,068,752 804,952,251,509
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/13 752,722 751,558 751,558 0 11,666 1,068,751 0 0 1,068,751 803,228,332,615
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/12 755,490 754,315 754,315 0 0 1,057,085 0 0 1,057,085 797,374,574,200
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/11 754,902 753,728 753,728 0 0 1,057,085 0 0 1,057,085 796,754,223,705
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/10 755,957 754,781 754,781 0 0 1,057,085 0 0 1,057,085 797,867,931,518
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/09 756,006 754,830 754,830 0 57,085 1,057,085 0 0 1,057,085 797,919,061,003