صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/11 970,656 969,811 969,811 0 0 237,088 0 0 237,088 229,930,465,088
202 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/10 970,717 969,871 969,871 0 11,615 237,088 0 0 237,088 229,944,839,539
203 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/09 978,654 977,765 977,765 0 0 225,473 0 0 225,473 220,459,505,613
204 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/08 971,415 970,538 970,538 0 0 225,473 0 0 225,473 218,830,112,058
205 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/07 971,312 970,447 970,447 0 98,704 225,473 0 0 225,473 218,809,584,725
206 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/06 912,216 910,717 910,717 0 0 126,769 0 0 126,769 115,450,737,618
207 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/05 927,930 926,421 926,421 0 0 126,769 0 0 126,769 117,441,503,598
208 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/04 943,273 941,793 941,793 0 0 126,769 0 0 126,769 119,390,162,810
209 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/03 943,364 941,884 941,884 0 0 126,769 0 0 126,769 119,401,703,583
210 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/02 943,455 941,975 941,975 0 0 126,769 0 0 126,769 119,413,245,012
211 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/01 939,563 938,089 938,089 0 0 126,769 0 0 126,769 118,920,618,308
212 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/31 933,634 932,169 932,169 0 0 126,769 0 0 126,769 118,170,120,061
213 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/30 936,640 935,170 935,170 0 0 126,769 0 0 126,769 118,550,550,176
214 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/29 943,628 942,152 942,152 0 0 126,769 0 0 126,769 119,435,722,062
215 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/28 929,968 928,460 928,460 0 0 126,769 0 0 126,769 117,699,901,262
216 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/27 930,974 929,465 929,465 0 0 126,769 0 0 126,769 117,827,348,414
217 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/26 931,080 929,572 929,572 0 60,000 126,769 0 0 126,769 117,840,855,748
218 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/25 839,809 837,388 837,388 0 0 66,769 0 0 66,769 55,911,567,734
219 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/24 815,567 813,616 813,616 0 0 66,769 0 0 66,769 54,324,328,758
220 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/23 833,382 831,843 831,843 0 0 66,769 0 0 66,769 55,541,305,993