صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
281 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -99,193,940
282 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -97,881,961
283 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -96,569,982
284 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -95,258,003
285 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -93,946,024
286 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -92,634,045
287 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -91,322,066
288 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -90,010,087
289 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -88,698,108
290 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -87,386,129
291 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -86,074,150
292 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -84,762,171
293 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -83,450,192
294 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -82,138,213
295 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -80,826,234
296 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/09 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -79,514,255
297 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/08 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -78,202,276
298 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/07 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -76,890,297
299 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -75,578,318
300 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/05 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -74,266,339