صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/08 754,469 753,226 753,226 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 753,225,666,385
22 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/07 754,281 753,037 753,037 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 753,037,441,689
23 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/06 755,338 754,093 754,093 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 754,093,366,031
24 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/05 757,814 756,565 756,565 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 756,565,294,075
25 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/04 758,108 756,860 756,860 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 756,859,637,391
26 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/03 760,462 759,210 759,210 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 759,210,274,576
27 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/02 760,509 759,256 759,256 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 759,256,365,727
28 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/10/01 760,555 759,302 759,302 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 759,302,463,943
29 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/30 760,474 759,222 759,222 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 759,221,604,709
30 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/29 763,999 762,740 762,740 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 762,740,463,588
31 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/28 764,086 762,828 762,828 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 762,827,658,986
32 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/27 764,166 762,908 762,908 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 762,907,850,099
33 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/26 764,342 763,083 763,083 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 763,083,351,568
34 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/25 764,415 763,157 763,157 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 763,156,725,813
35 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/24 764,488 763,230 763,230 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 763,230,090,757
36 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/23 765,543 764,283 764,283 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 764,283,281,138
37 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/22 765,630 764,370 764,370 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 764,370,482,637
38 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/21 765,800 764,540 764,540 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 764,540,478,537
39 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/20 765,893 764,633 764,633 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 764,633,237,776
40 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/19 770,152 768,885 768,885 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 768,885,406,274