صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/29 1,016,588 1,015,024 1,015,024 0 0 415,589 0 0 415,589 421,832,874,749
122 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/28 1,044,340 1,042,724 1,042,724 0 0 415,589 0 0 415,589 433,344,668,835
123 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/27 1,076,623 1,074,977 1,074,977 0 0 415,589 0 0 415,589 446,748,721,608
124 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/26 1,104,803 1,103,227 1,103,227 0 0 415,589 0 0 415,589 458,489,205,004
125 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/25 1,104,869 1,103,293 1,103,293 0 0 415,589 0 0 415,589 458,516,581,751
126 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/24 1,104,935 1,103,359 1,103,359 0 0 415,589 0 0 415,589 458,543,959,158
127 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/23 1,117,424 1,115,899 1,115,899 0 0 415,589 0 0 415,589 463,755,338,039
128 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/22 1,090,046 1,088,444 1,088,444 0 87,051 415,589 0 0 415,589 452,345,269,848
129 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/21 1,105,621 1,103,599 1,103,599 0 0 328,538 0 0 328,538 362,574,161,476
130 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/20 1,140,051 1,138,122 1,138,122 0 0 328,538 0 0 328,538 373,916,399,407
131 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/19 1,134,506 1,132,596 1,132,596 0 0 328,538 0 0 328,538 372,100,745,622
132 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/18 1,134,585 1,132,675 1,132,675 0 0 328,538 0 0 328,538 372,126,822,978
133 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/17 1,134,664 1,132,755 1,132,755 0 0 328,538 0 0 328,538 372,152,901,106
134 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/16 1,157,698 1,155,883 1,155,883 0 0 328,538 0 0 328,538 379,751,396,376
135 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/15 1,180,047 1,178,309 1,178,309 0 0 328,538 0 0 328,538 387,119,210,681
136 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/14 1,176,930 1,175,176 1,175,176 0 0 328,538 0 0 328,538 386,090,000,793
137 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/13 1,177,152 1,175,398 1,175,398 0 0 328,538 0 0 328,538 386,163,056,515
138 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/12 1,185,311 1,183,547 1,183,547 0 0 328,538 0 0 328,538 388,840,218,698
139 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/11 1,185,383 1,183,619 1,183,619 0 78,538 328,538 0 0 328,538 388,863,944,159
140 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/10 1,157,880 1,155,563 1,155,563 0 0 250,000 0 0 250,000 288,890,625,745