صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/08 942,717 941,065 941,065 0 0 600,020 0 0 600,020 564,657,947,216
82 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/07 975,520 973,887 973,887 0 0 600,020 0 0 600,020 584,351,595,669
83 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/06 975,584 973,951 973,951 0 86,930 600,020 0 0 600,020 584,389,985,993
84 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/05 975,285 973,376 973,376 0 0 513,090 0 0 513,090 499,429,446,102
85 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/04 998,709 996,847 996,847 0 0 513,090 0 0 513,090 511,472,051,492
86 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/03 1,012,043 1,010,315 1,010,315 0 0 513,090 0 0 513,090 518,382,326,613
87 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/02 1,016,292 1,014,566 1,014,566 0 0 513,090 0 0 513,090 520,563,812,347
88 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/01 1,016,449 1,014,723 1,014,723 0 0 513,090 0 0 513,090 520,644,287,785
89 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/30 1,018,799 1,017,076 1,017,076 0 0 513,090 0 0 513,090 521,851,320,187
90 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/29 1,018,956 1,017,232 1,017,232 0 0 513,090 0 0 513,090 521,931,724,401
91 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/28 1,019,112 1,017,389 1,017,389 0 0 513,090 0 0 513,090 522,012,109,831
92 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/27 1,020,825 1,019,105 1,019,105 0 0 513,090 0 0 513,090 522,892,520,855
93 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/26 1,025,257 1,023,525 1,023,525 0 0 513,090 0 0 513,090 525,160,547,581
94 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/25 1,025,959 1,024,231 1,024,231 0 0 513,090 0 0 513,090 525,522,466,436
95 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/24 1,013,314 1,011,596 1,011,596 0 0 513,090 0 0 513,090 519,039,974,578
96 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/23 995,485 993,779 993,779 0 0 513,090 0 0 513,090 509,897,991,819
97 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/22 995,599 993,892 993,892 0 0 513,090 0 0 513,090 509,956,219,767
98 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/21 995,712 994,006 994,006 0 0 513,090 0 0 513,090 510,014,437,753
99 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/20 1,000,911 999,266 999,266 0 0 513,090 0 0 513,090 512,713,242,853
100 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/19 1,024,940 1,023,316 1,023,316 0 0 513,090 0 0 513,090 525,053,449,100