صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷۱۸,۳۵۲ ۹۵.۲۳ ۱,۵۶۱,۱۷۹ ۹۶.۵۷ ۱,۸۳۶,۱۸۲ ۹۷.۶۹ ۱,۸۹۰,۱۱۷ ۹۸.۴۳
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵,۷۷۰ ۲.۰۹ ۶,۱۴۶ ۰.۳۸ ۱۰,۸۵۲ ۰.۵۸ ۹,۵۸۳ ۰.۵
سایر دارایی‌ها ۵,۸۸۵ ۰.۷۸ ۶,۶۸۹ ۰.۴۱ ۵,۵۷۹ ۰.۳ ۲,۵۶۴ ۰.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۴,۳۳۹ ۱.۹ ۴۲,۶۷۵ ۲.۶۴ ۲۶,۹۲۵ ۱.۴۳ ۱۸,۰۹۴ ۰.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد