صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۸۰,۸۶۱ ۹۴.۸ ۷۹۱,۷۰۷ ۹۸.۱۷ ۸۳۸,۸۱۰ ۹۸.۳۷ ۸۳۶,۳۹۰ ۹۸.۷۲
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۴,۰۹۲ ۳.۵۱ ۶,۴۹۸ ۰.۸۱ ۸,۱۵۶ ۰.۹۶ ۱۰,۷۱۴ ۱.۲۶
سایر دارایی‌ها ۴,۸۷۰ ۱.۲۱ ۸,۰۶۰ ۱ ۵,۷۱۰ ۰.۶۷ ۱۱۹ ۰.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸۰,۸۶۱ ۹۴.۸ ۷۹۱,۷۰۷ ۹۸.۱۷ ۸۳۸,۸۱۰ ۹۸.۳۷ ۸۳۶,۳۹۰ ۹۸.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۹۳۳ ۰.۴۸ ۱۹۳ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد