صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱,۸۹۰,۱۱۷ ۹۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۸۳ ۰.۵ % ۲,۵۶۴ ۰.۱۳ % ۱۸,۰۹۴ ۰.۹۴ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱,۸۹۸,۱۶۸ ۹۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۸ ۰.۵ % ۲,۵۶۷ ۰.۱۳ % ۱۸,۰۸۲ ۰.۹۴ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱,۹۰۳,۴۶۷ ۹۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۸ ۰.۵ % ۲,۵۶۹ ۰.۱۳ % ۱۸,۰۶۹ ۰.۹۳ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱,۹۱۰,۱۳۰ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۷ ۰.۴۹ % ۶,۳۹۱ ۰.۳۳ % ۱۸,۰۵۸ ۰.۹۳ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱,۹۲۷,۴۹۴ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۷ ۰.۴۹ % ۵,۸۷۶ ۰.۳ % ۱۸,۰۳۳ ۰.۹۲ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱,۹۲۷,۴۹۴ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۷ ۰.۴۹ % ۵,۸۷۶ ۰.۳ % ۱۸,۰۳۳ ۰.۹۲ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱,۹۲۷,۴۹۴ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۷ ۰.۴۹ % ۵,۸۷۵ ۰.۳ % ۱۸,۰۳۳ ۰.۹۲ %
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۹۴۹,۱۲۰ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۵۷۷ ۵.۱۸ % ۱,۸۷۳ ۰.۰۹ % ۱۸,۰۲۱ ۰.۸۷ %
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۹۶۲,۵۶۵ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۷۷ ۰.۳۸ % ۱,۸۷۳ ۰.۰۹ % ۱۸,۰۰۹ ۰.۹ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۹۸۷,۳۶۶ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۷۷ ۰.۳۸ % ۱,۸۷۲ ۰.۰۹ % ۱۷,۹۹۶ ۰.۸۹ %