صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۴۵,۲۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۵۴,۷۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۹۵,۹۸۳,۱۵۹,۹۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰۹,۶۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰۸,۴۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰۸,۴۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۸۰۹,۶۳۲ ۸۰۸,۴۲۵ ۸۰۸,۴۲۵ ۰ ۰ ۲,۲۹۵,۲۸۱ ۰ ۰ ۲,۳۴۵,۲۸۱ ۱,۸۹۵,۹۸۳,۱۵۹,۹۶۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۸۱۷,۷۶۲ ۸۱۶,۵۵۰ ۸۱۶,۵۵۰ ۰ ۰ ۲,۲۹۵,۲۸۱ ۰ ۰ ۲,۳۴۵,۲۸۱ ۱,۹۱۵,۰۳۸,۸۵۸,۰۳۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۸۱۹,۸۸۷ ۸۱۸,۶۷۱ ۸۱۸,۶۷۱ ۰ ۱۱۴,۴۵۰ ۲,۲۹۵,۲۸۱ ۰ ۰ ۲,۳۴۵,۲۸۱ ۱,۹۲۰,۰۱۳,۹۷۵,۲۷۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۸۲۲,۴۷۰ ۸۲۱,۱۸۸ ۸۲۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۲,۱۸۰,۸۳۱ ۰ ۰ ۲,۲۳۰,۸۳۱ ۱,۸۳۱,۹۳۰,۷۷۰,۳۵۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۸۳۰,۳۹۲ ۸۲۹,۰۹۸ ۸۲۹,۰۹۸ ۰ ۰ ۲,۱۸۰,۸۳۱ ۰ ۰ ۲,۲۳۰,۸۳۱ ۱,۸۴۹,۵۷۶,۹۶۴,۱۳۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۸۳۰,۴۴۱ ۸۲۹,۱۴۷ ۸۲۹,۱۴۷ ۰ ۳۵,۷۶۱ ۲,۱۸۰,۸۳۱ ۰ ۰ ۲,۲۳۰,۸۳۱ ۱,۸۴۹,۶۸۶,۱۸۸,۷۲۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۸۲۷,۳۶۳ ۸۲۶,۰۴۸ ۸۲۶,۰۴۸ ۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۷۰ ۰ ۰ ۲,۱۹۵,۰۷۰ ۱,۸۱۳,۲۳۲,۹۰۲,۲۱۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۸۲۸,۷۷۶ ۸۲۷,۴۴۶ ۸۲۷,۴۴۶ ۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۷۰ ۰ ۰ ۲,۱۹۵,۰۷۰ ۱,۸۱۶,۳۰۲,۶۷۱,۷۷۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۸۳۴,۹۱۴ ۸۳۳,۵۷۵ ۸۳۳,۵۷۵ ۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۷۰ ۰ ۰ ۲,۱۹۵,۰۷۰ ۱,۸۲۹,۷۵۵,۰۶۳,۹۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۸۴۹,۳۸۳ ۸۴۸,۰۲۷ ۸۴۸,۰۲۷ ۰ ۳۴۲,۴۷۶ ۲,۱۴۵,۰۷۰ ۰ ۰ ۲,۱۹۵,۰۷۰ ۱,۸۶۱,۴۷۸,۰۳۷,۶۳۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۹۲۱,۲۷۷ ۹۱۹,۶۶۱ ۹۱۹,۶۶۱ ۰ ۰ ۱,۸۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۸۵۲,۵۹۴ ۱,۷۰۳,۷۵۸,۳۱۰,۳۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۹۴۱,۸۴۳ ۹۴۰,۲۱۰ ۹۴۰,۲۱۰ ۰ ۰ ۱,۸۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۸۵۲,۵۹۴ ۱,۷۴۱,۸۲۷,۸۷۹,۲۴۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۹۴۱,۹۰۴ ۹۴۰,۲۷۲ ۹۴۰,۲۷۲ ۰ ۰ ۱,۸۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۸۵۲,۵۹۴ ۱,۷۴۱,۹۴۱,۶۴۰,۱۰۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۹۴۱,۹۶۶ ۹۴۰,۳۳۳ ۹۴۰,۳۳۳ ۰ ۰ ۱,۸۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۸۵۲,۵۹۴ ۱,۷۴۲,۰۵۵,۴۰۲,۳۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۹۶۲,۳۴۰ ۹۶۰,۷۰۸ ۹۶۰,۷۰۸ ۰ ۰ ۱,۸۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۸۵۲,۵۹۴ ۱,۷۷۹,۸۰۱,۴۱۲,۰۵۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۹۷۳,۱۸۶ ۹۷۱,۵۹۵ ۹۷۱,۵۹۵ ۰ ۸,۳۲۶ ۱,۸۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۸۵۲,۵۹۴ ۱,۷۹۹,۹۷۱,۵۲۹,۷۲۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۹۷۸,۱۳۹ ۹۷۶,۵۳۱ ۹۷۶,۵۳۱ ۰ ۰ ۱,۷۹۴,۲۶۸ ۰ ۰ ۱,۸۴۴,۲۶۸ ۱,۸۰۰,۹۸۵,۰۶۲,۹۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۹۷۷,۶۳۰ ۹۷۶,۱۹۹ ۹۷۶,۱۹۹ ۰ ۰ ۱,۷۹۴,۲۶۸ ۰ ۰ ۱,۸۴۴,۲۶۸ ۱,۸۰۰,۳۷۳,۰۸۲,۳۵۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۹۷۹,۱۴۱ ۹۷۷,۷۱۴ ۹۷۷,۷۱۴ ۰ ۰ ۱,۷۹۴,۲۶۸ ۰ ۰ ۱,۸۴۴,۲۶۸ ۱,۸۰۳,۱۶۶,۲۷۲,۰۹۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۹۷۹,۱۹۵ ۹۷۷,۷۶۸ ۹۷۷,۷۶۸ ۰ ۳۱,۷۴۴ ۱,۷۹۴,۲۶۸ ۰ ۰ ۱,۸۴۴,۲۶۸ ۱,۸۰۳,۲۶۵,۴۸۳,۶۹۱
  مشاهده همه