صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲.۱۲) (۲.۳۳) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۳.۰۳) (۰.۳۳) (۱۰۰) (۷۰.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۲.۰۵) (۰.۸۹) (۹۹.۹۵) (۹۶.۱۷)
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۲.۷۲) (۰.۸۸) (۱۰۰) (۹۵.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۲.۳۸) (۰.۰۳) (۹۹.۹۸) (۱۱.۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ (۰.۰۶) ۰.۱۵ (۱۹.۴۵) ۷۰.۴۲
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۰۲) (۰.۳) (۸.۴۶) (۶۷.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۰۴) (۱.۸۸) (۱۴.۰۲) (۹۹.۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۲) (۰.۰۵) (۵۲.۳۷) (۱۵.۷)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۶.۸۱ ۷.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۲۱ (۰.۹۶) ۱۱۸.۵۹ (۹۷.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۳۷) (۰.۲۲) (۷۳.۷۲) (۵۴.۷۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۲.۸۶ ۷.۲۳
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۱۴) (۱.۳۳) (۳۹.۹۲) (۹۹.۲۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۷.۳۷ ۰