صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عمکلرد دوره ی مالی ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عمکلرد دوره ی مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹(حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صورت مالی دوره سه روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفو یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود