صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(تغيير هزينه هاي صندوق )اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰(تغيير هزينه هاي صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۴ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ (تصویب هزینه ها) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(تغییر محل اقامت صندوق ماده ۶ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۸ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۹ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۱۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان (مجمع سالیانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰ صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۲ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۳ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۴ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۲۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۱۶ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۷ مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲(افزودن نماد کپرور) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۹ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۰ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۲صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۱ لیست حاضرین در مجمع۱۴۰۰/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۲ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۲صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (افزودن نمادو تغییر بند۷ امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۴ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵(تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد واحیا ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۷ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲۸ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱(افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۳۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ اول دی ماه ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۲ اصلاح صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۳ مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ (تغییر کارمزد حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۳۶ تایید مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان( تغییر رکن حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۷ تایید مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان ( تغییر تبصره ۳ بند ۳۰ اساسنامه ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۸ لیست حاضرین در مجمع۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴۰ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۴۲ تایید مجمع مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰(افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۴۳ تایید مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۴ لیست اسامی افراد حاضر در مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۵ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴۶ حاضرین در مجمع مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴۷ آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۳۰ اسفند۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴۸ لغو آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۹ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۰ تصميمات مجمع مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۵۱ اسامی حاضران در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۵۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبير نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۵۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (افزودن و حذف نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۴ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ افزودن نماد فافزا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۵ لیست حاضرین در مجمع۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۵۶ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۵۷ لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۵۸ مصوبات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۵۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان ۱۴۰۰/۰۱/۲۱(افزودن نماد فافزا به موضوع فعالیت بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۶۰ برگزاری مجمع موسس صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶