صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/03 893,928 892,566 892,566 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,546,391,784,997
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/02 904,043 902,671 902,671 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,563,899,885,897
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/01 925,069 923,719 923,719 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,600,364,669,769
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/31 926,039 924,693 924,693 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,602,053,550,539
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/30 902,549 901,218 901,218 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,561,381,327,563
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/29 902,600 901,268 901,268 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,561,468,372,884
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/28 902,650 901,318 901,318 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,561,555,418,292
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/27 888,094 886,811 886,811 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,536,420,845,177
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/26 867,963 866,709 866,709 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,501,594,755,328
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/25 843,660 842,421 842,421 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,459,514,008,488
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/24 833,215 831,984 831,984 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,441,432,378,963
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/23 810,037 808,820 808,820 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,401,299,296,184
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/22 810,084 808,867 808,867 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,401,380,675,371
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/21 810,131 808,914 808,914 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,401,462,054,639
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/20 792,614 791,414 791,414 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,371,144,296,482
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/19 780,949 779,764 779,764 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,350,960,683,607
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/18 784,484 783,295 783,295 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,357,077,041,002
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/17 786,335 785,139 785,139 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,360,271,348,578
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/16 800,433 799,229 799,229 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,384,682,624,387
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/02/15 800,479 799,275 799,275 0 0 1,732,524 0 0 1,732,524 1,384,762,590,560