صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/14 809,632 808,425 808,425 0 0 2,295,281 0 0 2,345,281 1,895,983,159,962
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/13 817,762 816,550 816,550 0 0 2,295,281 0 0 2,345,281 1,915,038,858,031
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/12 819,887 818,671 818,671 0 114,450 2,295,281 0 0 2,345,281 1,920,013,975,271
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/11 822,470 821,188 821,188 0 0 2,180,831 0 0 2,230,831 1,831,930,770,355
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/10 830,392 829,098 829,098 0 0 2,180,831 0 0 2,230,831 1,849,576,964,134
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/09 830,441 829,147 829,147 0 35,761 2,180,831 0 0 2,230,831 1,849,686,188,720
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/08 827,363 826,048 826,048 0 0 2,145,070 0 0 2,195,070 1,813,232,902,215
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/07 828,776 827,446 827,446 0 0 2,145,070 0 0 2,195,070 1,816,302,671,778
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/06 834,914 833,575 833,575 0 0 2,145,070 0 0 2,195,070 1,829,755,063,965
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/05 849,383 848,027 848,027 0 342,476 2,145,070 0 0 2,195,070 1,861,478,037,634
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/04 921,277 919,661 919,661 0 0 1,802,594 0 0 1,852,594 1,703,758,310,388
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/03 941,843 940,210 940,210 0 0 1,802,594 0 0 1,852,594 1,741,827,879,249
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/02 941,904 940,272 940,272 0 0 1,802,594 0 0 1,852,594 1,741,941,640,102
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/04/01 941,966 940,333 940,333 0 0 1,802,594 0 0 1,852,594 1,742,055,402,385
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/31 962,340 960,708 960,708 0 0 1,802,594 0 0 1,852,594 1,779,801,412,053
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/30 973,186 971,595 971,595 0 8,326 1,802,594 0 0 1,852,594 1,799,971,529,727
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/29 978,139 976,531 976,531 0 0 1,794,268 0 0 1,844,268 1,800,985,062,983
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/28 977,630 976,199 976,199 0 0 1,794,268 0 0 1,844,268 1,800,373,082,359
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/27 979,141 977,714 977,714 0 0 1,794,268 0 0 1,844,268 1,803,166,272,093
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1401/03/26 979,195 977,768 977,768 0 31,744 1,794,268 0 0 1,844,268 1,803,265,483,691