صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/31 987,460 985,977 985,977 0 0 250,000 0 0 250,000 246,494,133,016
182 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/30 987,553 986,070 986,070 0 0 250,000 0 0 250,000 246,517,495,690
183 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/29 987,646 986,163 986,163 0 0 250,000 0 0 250,000 246,540,859,066
184 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/28 987,740 986,257 986,257 0 0 250,000 0 0 250,000 246,564,223,305
185 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/27 979,347 977,852 977,852 0 0 250,000 0 0 250,000 244,463,089,817
186 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/26 984,423 982,939 982,939 0 0 250,000 0 0 250,000 245,734,797,070
187 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/25 968,109 966,650 966,650 0 0 250,000 0 0 250,000 241,662,409,977
188 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/24 968,191 966,732 966,732 0 12,912 250,000 0 0 250,000 241,682,926,365
189 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/23 963,714 962,175 962,175 0 0 237,088 0 0 237,088 228,120,186,465
190 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/22 963,801 962,262 962,262 0 0 237,088 0 0 237,088 228,140,690,619
191 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/21 963,889 962,350 962,350 0 0 237,088 0 0 237,088 228,161,666,386
192 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/20 971,470 969,945 969,945 0 0 237,088 0 0 237,088 229,962,314,870
193 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/19 972,923 971,397 971,397 0 0 237,088 0 0 237,088 230,306,621,974
194 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/18 974,533 973,005 973,005 0 0 237,088 0 0 237,088 230,687,700,933
195 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/17 974,625 973,097 973,097 0 0 237,088 0 0 237,088 230,709,611,940
196 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/16 974,718 973,189 973,189 0 0 237,088 0 0 237,088 230,731,523,633
197 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/15 964,985 963,604 963,604 0 0 237,088 0 0 237,088 228,459,034,054
198 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/14 942,803 941,431 941,431 0 0 237,088 0 0 237,088 223,201,941,101
199 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/13 949,583 948,224 948,224 0 0 237,088 0 0 237,088 224,812,650,198
200 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/04/12 962,578 961,408 961,408 0 0 237,088 0 0 237,088 227,938,202,614