صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۶ % ۵۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۶ % ۵۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۶ % ۶۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۶ % ۶۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۶ % ۶۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۶ % ۶۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۰۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۵ % ۶۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۰ ۹۹.۶۵ % ۶۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %