صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۸۳۶,۳۹۰ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۱۴ ۱.۲۶ % ۱۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۸۳۵,۵۵۰ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۷ % ۱۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۸۳۹,۷۵۸ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۸۳۷,۶۷۳ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۸۴۰,۲۶۲ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۸۴۰,۲۶۲ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۸۴۰,۲۶۲ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۳۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۸۳۹,۲۲۶ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۰۵۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۸۳۹,۱۳۳ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۵۷۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۸۳۹,۲۷۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۵۷۶ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %