صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۸۳۹,۴۰۹ ۹۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۷۲۶ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۸۳۸,۲۱۳ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۵ % ۴,۵۰۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۸۳۸,۲۱۳ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۵ % ۴,۵۰۸ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۸۳۸,۲۱۳ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۵ % ۴,۵۱۰ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۸۳۸,۰۱۸ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۵ % ۴,۵۱۲ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۸۳۶,۲۴۳ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۴,۵۱۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۸۳۵,۳۳۸ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۴,۵۱۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۸۳۴,۶۶۷ ۹۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۰۷ ۱.۸۴ % ۴,۵۱۸ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۸۳۵,۷۳۰ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۴,۵۲۰ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۸۳۵,۷۳۰ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۴,۵۲۲ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %