صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۵۹۲,۲۵۲ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲۱ % ۱۱,۰۸۹ ۱.۸۲ % ۳,۵۱۱ ۰.۵۸ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۵۹۱,۱۲۵ ۹۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۱ % ۱۳,۰۱۹ ۲.۱۴ % ۳,۵۰۹ ۰.۵۸ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۵۹۵,۱۵۱ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۱ % ۱۱,۱۷۹ ۱.۸۳ % ۳,۵۰۷ ۰.۵۷ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۵۹۴,۰۸۰ ۹۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۱ % ۱۲,۵۳۱ ۲.۰۵ % ۳,۵۰۵ ۰.۵۷ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۵۹۰,۲۷۲ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۲ % ۳۰۵ ۰.۰۵ % ۳,۵۰۳ ۰.۵۹ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۵۸۶,۴۱۶ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۲ % ۲۶۶ ۰.۰۵ % ۳,۴۹۷ ۰.۵۹ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۵۸۶,۴۱۶ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۲ % ۲۶۸ ۰.۰۵ % ۳,۴۹۷ ۰.۵۹ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۵۸۶,۴۱۶ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۲ % ۲۷۰ ۰.۰۵ % ۳,۴۹۷ ۰.۵۹ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۵۶۵,۴۸۴ ۹۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۳ % ۲۷۲ ۰.۰۵ % ۳,۴۹۶ ۰.۶۱ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۵۵۷,۸۳۷ ۹۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳ ۰.۲۳ % ۲۷۳ ۰.۰۵ % ۳,۴۹۴ ۰.۶۲ %