صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۶۶۶,۴۵۶ ۹۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۱۹ % ۷,۵۳۲ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۶۵۸,۶۶۷ ۹۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲ % ۷,۵۳۰ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۶۵۸,۶۶۷ ۹۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲ % ۷,۵۲۸ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۶۵۸,۶۶۷ ۹۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲ % ۷,۵۲۶ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۶۴۲,۲۴۱ ۸۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۰۵ ۱۱.۷۳ % ۷,۵۲۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۵۹۶,۰۲۸ ۹۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲۲ % ۷,۶۰۹ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۵۹۳,۰۵۸ ۹۷.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲۱ % ۹,۱۶۰ ۱.۵۱ % ۳,۵۱۷ ۰.۵۸ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۵۹۳,۰۵۸ ۹۷.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲۱ % ۹,۱۵۷ ۱.۵۱ % ۳,۵۱۷ ۰.۵۸ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۵۹۲,۲۵۲ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲۱ % ۱۱,۰۹۳ ۱.۸۲ % ۳,۵۱۱ ۰.۵۸ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۵۹۲,۲۵۲ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۵ ۰.۲۱ % ۱۱,۰۹۱ ۱.۸۲ % ۳,۵۱۱ ۰.۵۸ %