صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۸۶۶,۱۵۹ ۹۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۸ % ۷,۶۰۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۸۵۰,۱۲۷ ۹۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۸ % ۷,۶۰۱ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۸۴۲,۷۱۴ ۹۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۹ % ۷,۵۹۹ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۸۳۳,۴۸۱ ۹۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۹ % ۷,۵۹۷ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۸۳۳,۴۸۱ ۹۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۹ % ۷,۵۹۴ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۸۳۳,۴۸۱ ۹۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۹ % ۷,۵۹۲ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۸۲۱,۳۵۹ ۹۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۹ % ۷,۵۸۹ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۸۱۴,۲۸۷ ۹۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۳ % ۷,۵۸۷ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۸۱۴,۲۲۱ ۹۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۳ % ۷,۵۸۴ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۸۱۸,۵۲۰ ۹۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۹ % ۷,۵۸۲ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %