صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۷۹۷,۶۳۳ ۹۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۳ % ۷,۵۸۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۷۹۷,۶۳۳ ۹۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳ % ۷,۵۷۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۷۹۷,۶۳۳ ۹۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳ % ۷,۵۷۵ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۷۷۴,۸۴۵ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳۱ % ۷,۵۷۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۷۵۲,۴۰۴ ۹۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳۲ % ۷,۵۷۰ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۷۴۳,۲۷۱ ۹۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳۲ % ۷,۵۶۸ ۱ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۷۳۷,۷۸۶ ۹۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳۲ % ۷,۵۶۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۷۲۸,۲۷۵ ۹۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳۳ % ۷,۵۶۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۷۲۸,۲۷۵ ۹۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵ ۰.۳۳ % ۷,۵۶۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۷۲۸,۲۷۵ ۸۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۵۷۵ ۱۵.۰۷ % ۷,۵۵۸ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %