صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/13 972,637 971,402 971,402 0 0 66,769 0 0 66,769 64,859,520,066
262 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/12 975,617 974,488 974,488 0 0 66,769 0 0 66,769 65,065,559,260
263 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/11 985,881 984,847 984,847 0 0 66,769 0 0 66,769 65,757,228,719
264 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/10 992,915 991,985 991,985 0 0 66,769 0 0 66,769 66,233,818,126
265 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/09 992,869 991,939 991,939 0 0 66,769 0 0 66,769 66,230,747,694
266 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/08 992,823 991,893 991,893 0 0 66,769 0 0 66,769 66,227,680,931
267 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/07 994,600 993,667 993,667 0 0 66,769 0 0 66,769 66,346,134,199
268 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/06 995,430 994,495 994,495 0 0 66,769 0 0 66,769 66,401,440,419
269 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/05 990,852 989,924 989,924 0 0 66,769 0 0 66,769 66,096,207,645
270 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/04 992,201 991,271 991,271 0 0 66,769 0 0 66,769 66,186,149,924
271 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/03 994,240 993,422 993,422 0 0 66,769 0 0 66,769 66,329,770,508
272 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/02 994,161 993,342 993,342 0 66,769 66,769 0 0 66,769 66,324,451,053
273 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -449,931,016
274 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -262,610,215
275 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -224,640,969
276 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -209,925,612
277 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -112,060,339
278 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -103,129,877
279 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -101,817,898
280 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -100,505,919