صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/02 923,360 921,998 921,998 0 0 66,769 0 0 66,769 61,560,899,404
242 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/01 923,427 922,066 922,066 0 0 66,769 0 0 66,769 61,565,394,916
243 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/31 923,494 922,133 922,133 0 0 66,769 0 0 66,769 61,569,890,557
244 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/30 923,562 922,200 922,200 0 0 66,769 0 0 66,769 61,574,386,325
245 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/29 923,629 922,268 922,268 0 0 66,769 0 0 66,769 61,578,882,221
246 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/28 925,073 923,710 923,710 0 0 66,769 0 0 66,769 61,675,195,145
247 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/27 925,179 923,816 923,816 0 0 66,769 0 0 66,769 61,682,252,363
248 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/26 925,438 924,075 924,075 0 0 66,769 0 0 66,769 61,699,542,643
249 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/25 953,900 952,495 952,495 0 0 66,769 0 0 66,769 63,597,108,677
250 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/24 963,255 961,836 961,836 0 0 66,769 0 0 66,769 64,220,798,297
251 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/23 963,325 961,905 961,905 0 0 66,769 0 0 66,769 64,225,438,881
252 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/22 963,394 961,975 961,975 0 0 66,769 0 0 66,769 64,230,079,595
253 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/21 963,464 962,044 962,044 0 0 66,769 0 0 66,769 64,234,720,439
254 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/20 963,731 962,311 962,311 0 0 66,769 0 0 66,769 64,252,572,398
255 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/19 963,839 962,419 962,419 0 0 66,769 0 0 66,769 64,259,772,296
256 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/18 965,025 963,603 963,603 0 0 66,769 0 0 66,769 64,338,807,127
257 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/17 967,807 966,468 966,468 0 0 66,769 0 0 66,769 64,530,122,540
258 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/16 967,817 966,478 966,478 0 0 66,769 0 0 66,769 64,530,782,155
259 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/15 967,826 966,488 966,488 0 0 66,769 0 0 66,769 64,531,443,960
260 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/02/14 972,651 971,416 971,416 0 0 66,769 0 0 66,769 64,860,459,759