صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/22 855,062 853,583 853,583 0 0 66,769 0 0 66,769 56,992,881,647
222 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/21 871,052 869,595 869,595 0 0 66,769 0 0 66,769 58,062,019,504
223 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/20 871,121 869,665 869,665 0 0 66,769 0 0 66,769 58,066,630,017
224 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/19 871,190 869,734 869,734 0 0 66,769 0 0 66,769 58,071,241,163
225 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/18 892,307 890,910 890,910 0 0 66,769 0 0 66,769 59,485,158,623
226 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/17 920,319 918,979 918,979 0 0 66,769 0 0 66,769 61,359,320,052
227 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/16 919,867 918,527 918,527 0 0 66,769 0 0 66,769 61,329,110,645
228 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/15 919,932 918,592 918,592 0 0 66,769 0 0 66,769 61,333,482,064
229 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/14 919,998 918,658 918,658 0 0 66,769 0 0 66,769 61,337,854,034
230 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/13 920,063 918,723 918,723 0 0 66,769 0 0 66,769 61,342,226,557
231 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/12 920,129 918,789 918,789 0 0 66,769 0 0 66,769 61,346,599,628
232 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/11 920,194 918,854 918,854 0 0 66,769 0 0 66,769 61,350,973,243
233 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/10 920,260 918,920 918,920 0 0 66,769 0 0 66,769 61,355,347,402
234 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/09 922,324 920,963 920,963 0 0 66,769 0 0 66,769 61,491,796,969
235 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/08 922,395 921,034 921,034 0 0 66,769 0 0 66,769 61,496,517,630
236 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/07 922,849 921,488 921,488 0 0 66,769 0 0 66,769 61,526,820,269
237 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/06 922,920 921,559 921,559 0 0 66,769 0 0 66,769 61,531,542,368
238 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/05 922,990 921,629 921,629 0 0 66,769 0 0 66,769 61,536,264,471
239 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/04 923,099 921,738 921,738 0 0 66,769 0 0 66,769 61,543,544,655
240 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/03/03 923,273 921,912 921,912 0 0 66,769 0 0 66,769 61,555,124,992