صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۸۵۱,۱۹۹ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۶ % ۱۱,۹۹۴ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۸۵۱,۱۹۹ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۶ % ۱۱,۹۹۱ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۸۵۱,۵۲۲ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۶ % ۲۷,۴۲۴ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۸۵۱,۶۴۷ ۹۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۰.۲۸ % ۲۷,۴۲۲ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۸۶۸,۶۹۶ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۰.۲۸ % ۷,۶۱۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۸۶۲,۱۵۷ ۹۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۰.۲۸ % ۷,۶۱۶ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۸۶۹,۵۴۲ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۰.۲۸ % ۷,۶۱۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۸۶۹,۵۴۲ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۸ % ۷,۶۱۱ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۸۶۹,۵۴۲ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۸ % ۷,۶۰۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۸۷۲,۲۱۸ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۲۸ % ۷,۶۰۶ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %