صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/20 1,160,663 1,158,959 1,158,959 0 0 250,000 0 0 250,000 289,739,769,449
162 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/19 1,151,054 1,149,366 1,149,366 0 0 250,000 0 0 250,000 287,341,547,601
163 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/18 1,148,858 1,147,054 1,147,054 0 0 250,000 0 0 250,000 286,763,525,880
164 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/17 1,141,769 1,140,128 1,140,128 0 0 250,000 0 0 250,000 285,032,122,026
165 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/16 1,122,640 1,121,133 1,121,133 0 0 250,000 0 0 250,000 280,283,195,441
166 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/15 1,101,485 1,100,012 1,100,012 0 0 250,000 0 0 250,000 275,002,971,570
167 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/14 1,101,575 1,100,102 1,100,102 0 0 250,000 0 0 250,000 275,025,471,241
168 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/13 1,101,665 1,100,192 1,100,192 0 0 250,000 0 0 250,000 275,047,969,663
169 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/12 1,074,819 1,073,213 1,073,213 0 0 250,000 0 0 250,000 268,303,201,020
170 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/11 1,049,841 1,048,246 1,048,246 0 0 250,000 0 0 250,000 262,061,491,718
171 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/10 1,057,901 1,056,299 1,056,299 0 0 250,000 0 0 250,000 264,074,744,926
172 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/09 1,051,875 1,050,296 1,050,296 0 0 250,000 0 0 250,000 262,573,903,513
173 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/08 1,034,089 1,032,536 1,032,536 0 0 250,000 0 0 250,000 258,133,936,498
174 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/07 1,034,181 1,032,628 1,032,628 0 0 250,000 0 0 250,000 258,157,039,129
175 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/06 1,034,274 1,032,721 1,032,721 0 0 250,000 0 0 250,000 258,180,140,505
176 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/05 1,016,903 1,015,358 1,015,358 0 0 250,000 0 0 250,000 253,839,451,707
177 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/04 989,790 988,286 988,286 0 0 250,000 0 0 250,000 247,071,454,904
178 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/03 987,166 985,683 985,683 0 0 250,000 0 0 250,000 246,420,679,693
179 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/02 987,264 985,781 985,781 0 0 250,000 0 0 250,000 246,445,162,991
180 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/01 987,362 985,879 985,879 0 0 250,000 0 0 250,000 246,469,647,651