صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۸۳۵,۷۳۰ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۴,۵۲۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۸۳۵,۷۸۵ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۳۹ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۸۳۶,۷۹۵ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۳۵ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۸۳۹,۲۲۱ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۳۲ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۸۳۹,۴۶۹ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۲۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۸۴۱,۷۷۴ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۲۵ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۸۴۱,۷۷۴ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۲۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۸۴۱,۷۷۴ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۱۹ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۸۴۱,۶۴۷ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۶۱۵ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۸۴۵,۷۸۱ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۲۲ ۱.۴ % ۰ ۰ %