صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۸۴۵,۷۹۵ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۱۹ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۸۴۵,۸۰۹ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۱۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۸۴۵,۹۱۱ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۱۴ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۸۴۵,۹۱۱ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۱۱ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۸۴۵,۹۱۱ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۰۹ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۸۴۶,۸۹۱ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۰۶ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۸۴۶,۹۰۵ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۰۴ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۸۴۷,۰۰۱ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۲,۰۰۱ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۸۴۷,۰۲۰ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۷ % ۱۱,۹۹۹ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۸۵۱,۱۹۹ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۲ ۰.۲۶ % ۱۱,۹۹۶ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %