صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۶۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۶۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۶۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۳ ۱.۶۵ ۱۹۴.۱ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰.۵۸ (۱.۸۴) ۷۳۴.۳۶
۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۲.۸۶ ۰.۱۸ ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۹۵.۱
۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰.۵۳ (۰.۰۴) ۵۹۶.۰۶ (۱۵.۱۲)
۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱.۶۶ ۰.۱۸ ۴۰,۱۷۵.۶۶ ۹۵.۱۱
۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۴.۲۲ (۱.۱۴) ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۴۸)
۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۲.۱۲ ۰.۸۸ ۲۱۲,۰۳۲.۴۵ ۲,۳۲۹.۸۷
۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۲.۸۵ (۰.۴۷) ۲,۸۰۰,۰۰۰ (۸۲.۲۱)
۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱.۹۴ ۱.۵۴ ۱۱۲,۹۵۳.۴۳ ۲۵,۹۳۱.۱۶