صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/09 1,140,355 1,138,050 1,138,050 0 0 250,000 0 0 250,000 284,512,555,817
142 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/08 1,170,535 1,168,659 1,168,659 0 0 250,000 0 0 250,000 292,164,866,977
143 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/07 1,200,889 1,199,181 1,199,181 0 0 250,000 0 0 250,000 299,795,151,136
144 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/06 1,206,384 1,204,862 1,204,862 0 0 250,000 0 0 250,000 301,215,517,300
145 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/05 1,180,905 1,179,368 1,179,368 0 0 250,000 0 0 250,000 294,841,961,502
146 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/04 1,181,044 1,179,507 1,179,507 0 0 250,000 0 0 250,000 294,876,819,861
147 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/03 1,181,183 1,179,646 1,179,646 0 0 250,000 0 0 250,000 294,911,480,943
148 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/02 1,149,102 1,147,399 1,147,399 0 0 250,000 0 0 250,000 286,849,780,958
149 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/01 1,113,417 1,111,571 1,111,571 0 0 250,000 0 0 250,000 277,892,725,402
150 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/31 1,116,527 1,114,663 1,114,663 0 0 250,000 0 0 250,000 278,665,693,987
151 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/30 1,145,075 1,143,344 1,143,344 0 0 250,000 0 0 250,000 285,836,061,516
152 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/29 1,145,160 1,143,429 1,143,429 0 0 250,000 0 0 250,000 285,857,338,034
153 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/28 1,145,245 1,143,514 1,143,514 0 0 250,000 0 0 250,000 285,878,615,185
154 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/27 1,145,323 1,143,592 1,143,592 0 0 250,000 0 0 250,000 285,897,987,978
155 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/26 1,145,408 1,143,677 1,143,677 0 0 250,000 0 0 250,000 285,919,266,388
156 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/25 1,145,493 1,143,762 1,143,762 0 0 250,000 0 0 250,000 285,940,545,427
157 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/24 1,145,578 1,143,847 1,143,847 0 0 250,000 0 0 250,000 285,961,825,093
158 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/23 1,155,626 1,153,869 1,153,869 0 0 250,000 0 0 250,000 288,467,156,696
159 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/22 1,160,481 1,158,777 1,158,777 0 0 250,000 0 0 250,000 289,694,218,030
160 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/05/21 1,160,572 1,158,868 1,158,868 0 0 250,000 0 0 250,000 289,716,993,920