صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/28 909,768 908,240 908,240 0 0 776,424 0 0 776,424 705,179,552,004
62 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/27 909,848 908,320 908,320 0 0 776,424 0 0 776,424 705,241,113,470
63 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/26 909,937 908,409 908,409 0 0 776,424 0 0 776,424 705,310,238,887
64 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/25 913,368 911,883 911,883 0 0 776,424 0 0 776,424 708,008,074,159
65 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/24 918,596 917,154 917,154 0 0 776,424 0 0 776,424 712,100,485,993
66 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/23 924,387 922,963 922,963 0 138,749 776,424 0 0 776,424 716,610,671,138
67 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/22 924,041 922,320 922,320 0 0 637,675 0 0 637,675 588,140,131,704
68 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/21 916,321 914,622 914,622 0 0 637,675 0 0 637,675 583,231,456,670
69 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/20 916,392 914,693 914,693 0 1 637,675 0 0 637,675 583,276,920,365
70 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/19 916,463 914,764 914,764 0 5,423 637,674 0 0 637,674 583,321,466,510
71 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/18 928,713 927,006 927,006 0 32,231 632,251 0 0 632,251 586,100,487,945
72 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/17 929,218 927,419 927,419 0 0 600,020 0 0 600,020 556,470,222,711
73 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/16 935,308 933,500 933,500 0 0 600,020 0 0 600,020 560,118,905,931
74 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/15 944,223 942,447 942,447 0 0 600,020 0 0 600,020 565,487,201,982
75 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/14 918,066 916,318 916,318 0 0 600,020 0 0 600,020 549,809,142,408
76 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/13 918,254 916,506 916,506 0 0 600,020 0 0 600,020 549,921,802,086
77 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/12 918,441 916,693 916,693 0 0 600,020 0 0 600,020 550,034,427,187
78 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/11 907,069 905,382 905,382 0 0 600,020 0 0 600,020 543,247,522,787
79 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/10 911,451 909,768 909,768 0 0 600,020 0 0 600,020 545,879,165,909
80 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/09 911,422 909,750 909,750 0 0 600,020 0 0 600,020 545,868,294,100