صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/18 1,032,441 1,030,805 1,030,805 0 0 513,090 0 0 513,090 528,895,708,020
102 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/17 1,062,319 1,060,713 1,060,713 0 0 513,090 0 0 513,090 544,241,154,459
103 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/16 1,066,586 1,064,975 1,064,975 0 0 513,090 0 0 513,090 546,427,874,910
104 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/15 1,066,669 1,065,058 1,065,058 0 0 513,090 0 0 513,090 546,470,462,912
105 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/14 1,066,752 1,065,141 1,065,141 0 0 513,090 0 0 513,090 546,513,048,974
106 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/13 1,040,685 1,039,112 1,039,112 0 0 513,090 0 0 513,090 533,158,228,451
107 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/12 1,040,767 1,039,194 1,039,194 0 0 513,090 0 0 513,090 533,199,972,123
108 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/11 1,041,735 1,040,164 1,040,164 0 0 513,090 0 0 513,090 533,697,920,434
109 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/10 1,050,677 1,049,107 1,049,107 0 0 513,090 0 0 513,090 538,286,418,907
110 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/09 1,022,575 1,021,032 1,021,032 0 0 513,090 0 0 513,090 523,881,308,720
111 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/08 1,022,643 1,021,101 1,021,101 0 97,501 513,090 0 0 513,090 523,916,577,732
112 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/07 1,022,029 1,020,125 1,020,125 0 0 415,589 0 0 415,589 423,952,673,232
113 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/06 1,011,283 1,009,394 1,009,394 0 0 415,589 0 0 415,589 419,493,228,067
114 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/05 1,010,560 1,008,714 1,008,714 0 0 415,589 0 0 415,589 419,210,610,106
115 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/04 1,010,734 1,008,889 1,008,889 0 0 415,589 0 0 415,589 419,283,177,577
116 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/03 1,007,014 1,005,243 1,005,243 0 0 415,589 0 0 415,589 417,767,841,587
117 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/02 995,560 993,798 993,798 0 0 415,589 0 0 415,589 413,011,489,335
118 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/07/01 995,658 993,896 993,896 0 0 415,589 0 0 415,589 413,052,106,198
119 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/31 995,756 993,993 993,993 0 0 415,589 0 0 415,589 413,092,720,191
120 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/06/30 987,191 985,510 985,510 0 0 415,589 0 0 415,589 409,567,247,205